สอบถามการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตรวจสอบข้อกฎหมาย

ขอตรวจสอบข้อมูล ข.1

ขอตรวจสอบข้อมูล ข.2

แนวทางการกำหนดที่ว่างอาคาร

แนวทางการคำนวณระยะถอยร่น

ภารกิจ ด้าน
วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบาย ถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

ด้านการผังเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่

ด้านการพัฒนาเมือง

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบ และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

ด้านการอาคาร

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน โดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุ และให้คำปรึกษาด้านช่าง

ด้านการบริการด้านช่าง