แนวทางการกำหนดที่ว่างอาคาร

*มิให้ใช้บังคับแก่อาคารคลังสินค้าที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เว้นแต่ด้านที่อยู่ติดกับเขตที่ดินที่อยู่นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
*มิให้ใช้บังคับแก่อาคารคลังสินค้าที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เว้นแต่ด้านที่อยู่ติดกับเขตที่ดินที่อยู่นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 10 เมตร