ตรวจสอบข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทำการอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง